Strefa akcjonariusza

1. Informacje Ogólne

2. Informacje dla akcjonariuszy

  • informacje o przymusowej dematerializacji akcji
  • informacje o walnych zgromadzeniach
  • informacje o rejestrze akcjonariuszy
  • inne informacje i komunikaty dla akcjonariuszy.

3. Ogłoszenia i Uchwały

4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy – DM Navigator:

Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł w całości wpłacony.


1. General information

2. Information for shareholders

  • information on compulsory dematerialisation of shares
  • information on general meetings
  • information about shareholders
  • other information and announcements for shareholders

3. Announcements and Resolutions

4. Information on the entity keeping the shareholder register – DM Navigator:

Register of Shareholders kept by Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. with headquarters in Warsaw, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, entered into the register kept by the District Court for the capital city of St. Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, share capital in the amount of PLN 1,400,000.00 fully paid up.